കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Day of reckoning+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ഓഫ് റെകനിങ്
  • നാമം :Noun

   • പ്രായശ്ചിത്ത ദിനം
   • പകവീട്ടാനുള്ള സമയം
X