കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Day off+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേ ഓഫ്
  • നാമം :Noun

   • ഒരു ദിവസത്തെ ഒഴിവ്‌
   • ജോലിക്കിടയില്‍ കിട്ടുന്ന അവധി ദിവസം
X