കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Day scholar+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡേ സ്കാലർ
    • നാമം :Noun

      • വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു ബോര്‍ഡിംഗ്‌ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥി
X