കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Daybreak+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേബ്രേക്
  • നാമം :Noun

   • പ്രഭാതം
 2. Day-break+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പ്രഭാതം
   • പുലരി
   • ഉഷസ്സ്‌
 3. Daybreak+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേബ്രേക്
  • നാമം :Noun

   • പ്രഭാതം
   • പുലരി
   • ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം
X