കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dayophly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ദിനപത്രം
      • തലേദിവസം നടന്ന പ്രധാനസംഭവങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ചടി മാധ്യമം
X