കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Days are numbered+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡേസ് ആർ നമ്പർഡ്
    • ക്രിയ :Verb

      • ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെടുക
X