കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dazed+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേസ്ഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പരിഭ്രാന്തമായ
   • സ്‌തംഭിച്ച
   • വിസ്‌മയിക്കപ്പെട്ട
 2. Daze+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡേസ്
  • നാമം :Noun

   • സ്‌തംഭനം
   • വിസ്‌മയം
   • വലിയ പ്രകാശംകൊണ്ടു കണ്ണു മഞ്ചിപ്പിക്കുക
   • സ്തബ്ധനാക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • പരിഭ്രമിപ്പിക്കുക
   • ഭ്രമിപ്പിക്കുക
   • കണ്ണഞ്ചിക്കുക
   • കണ്ണഞ്ചിക്കല്‍
   • വിമോഹിപ്പിക്കുക
X