കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dazzle mend+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാസൽ മെൻഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അത്യുജ്ജലമായ
   • അതിദീപ്‌തിയുള്ള
   • ദുര്‍നിരീക്ഷ്യമായ
X