കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dazzling+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാസലിങ്
  • നാമം :Noun

   • തിളക്കം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തിളങ്ങുന്ന
   • കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന
 2. Dazzle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാസൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • കണ്ണഞ്ചിക്കുക
   • വിസ്‌മയം ജനിപ്പിക്കുക
   • കണ്‍മങ്ങിക്കുക
   • കണ്ണഞ്ചും വിധം മഹാപ്രഭയുള്ളതായിരിക്കുക
   • കണ്ണു കൂച്ചിപ്പിടിക്കുക
   • മഹാപ്രഭയുളളതായിരിക്കുക
   • വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുക
 3. Dazzle mend+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡാസൽ മെൻഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അത്യുജ്ജലമായ
   • അതിദീപ്‌തിയുള്ള
   • ദുര്‍നിരീക്ഷ്യമായ
 4. Out dazzle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഔറ്റ് ഡാസൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • അതിയായി പ്രകാശിക്കുക
 5. To dazzle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റൂ ഡാസൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • മിന്നുക
 6. Dazzling splendour+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രഭയുള്ള
X