കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dctl+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഡയറക്‌ട്‌ കപ്പിള്‍ഡ്‌ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍ ലോജിക്‌
X