കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Defacto+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍
   • പരമാര്‍ത്ഥത്തില്‍
 2. De facto+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡി ഫാക്റ്റോ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • യഥാര്‍ത്ഥമായ
X