കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dejure+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • നിയമപരമായ അവകാശത്താല്‍
   • നിയമപ്രകാരേണ
 2. De jure+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡി ജുർ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നിയമപ്രകാരമുള്ള
   • അവകാശിയായ
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • അവകാശത്താല്‍
   • അവകാശത്താൽ
X