കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. De-escalate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • തീവ്രത കുറയ്‌ക്കുക
   • വേഗം കുറയ്‌ക്കുക
 2. De-escalation+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • തീവ്രത കുറയ്‌ക്കല്‍
   • വേഗം കുറയ്‌ക്കല്‍
   • തീവ്രത കുറയ്ക്കല്‍
   • വേഗം കുറയ്ക്കല്‍
X