കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. De-ice+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • ഐസ്‌ മാറ്റുക
   • മഞ്ഞുകട്ട മാറ്റുക
   • ഐസ് മാറ്റുക
X