കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deacon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡീകൻ
  • നാമം :Noun

   • ശെമ്മാച്ചന്‍
   • സഭാശുശ്രൂഷന്‍
   • ശെമ്മാശന്‍
   • പള്ളിഭരണക്കാരന്‍
   • ശെമ്മാശ്ശന്‍
   • സഭാശുശ്രൂഷകന്‍
   • പളളിഭരണക്കാരന്‍
 2. Arch-deacon+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ആര്‍ച്ച്‌ബിഷപ്പ്‌
   • ആര്‍ച്ച്‌ഡീക്കാന്‍
   • ധര്‍മ്മാധികാരി
   • ഉപാദ്ധ്യക്ഷഗുരു
   • മേല്‍നോട്ടക്കാരന്‍
   • ബിഷപ്പിന്‍റെ സഹായി
   • ബിഷപ്പിന്‍റെ അടുത്ത സ്ഥാനമുള്ള മതഗുരു
X