കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deactivate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡീയാക്റ്റിവേറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കുക
   • നിര്‍ജജീവമാക്കുക
   • നിർജീവമാക്കുക
X