കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്
  • നാമം :Noun

   • നിര്‍വ്വികാരനായ
   • അന്ത്യം
   • മരിച്ചവര്‍
   • ചലനമില്ലാത്ത
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നിര്‍ജ്ജീവമായ
   • മരിച്ച
   • ജീവലക്ഷണമില്ലാത്ത
   • ജീവച്ഛവമായ
   • മണ്‍മറഞ്ഞ
   • മാഞ്ഞുപോയ
   • പൂര്‍ണ്ണമായ
   • നിശ്ചേഷ്‌ടമായ
   • ഉപയോഗമില്ലാത്ത
   • ഉന്നംതെറ്റാത്ത
   • ഉയിരറ്റ
   • ചത്ത
   • നിശ്ചേഷ്ടമായ
   • ഉപയോഗമില്ലാത്ത
  • അവ്യയം :Conjunction

   • അത്യന്തം
   • പൂര്‍ണ്ണമായി
   • നിര്‍വജ്ജീവമായ
   • പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായ
 2. Dead wood+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് വുഡ്
  • നാമം :Noun

   • ഉണക്കമരം
 3. Dead to the wide+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് റ്റൂ ത വൈഡ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അബോധാവസ്ഥയിലായ
 4. Deadness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നിര്‍ജ്ജീവത്വം
   • നിശ്ചേതനത്വം
   • ജീവനില്ലായ്‌മ
 5. Dead born+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ബോർൻ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ചാപിള്ളയായ
   • മൃതജാതമായ
 6. Dead calm+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് കാമ്
  • നാമം :Noun

   • മഹാശാന്തത
 7. Dead end+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് എൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • അന്ത്യസ്ഥാനം
   • പുരോഗമിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത ഘട്ടം
 8. Dead language+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ലാങ്ഗ്വജ്
  • നാമം :Noun

   • മൃതഭാഷ
   • പ്രയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ
   • പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ
X