കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead as dodo+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് ആസ് ഡോഡോ
    • വിശേഷണം :Adjective

      • തികച്ചും മരിച്ച
X