കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead born+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ബോർൻ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ചാപിള്ളയായ
   • മൃതജാതമായ
X