കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead end+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് എൻഡ്
  • നാമം :Noun

   • അന്ത്യസ്ഥാനം
   • പുരോഗമിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത ഘട്ടം
X