കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead file+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് ഫൈൽ
    • നാമം :Noun

      • ആവശ്യം വരുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഫയല്‍
X