കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead language+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ലാങ്ഗ്വജ്
  • നാമം :Noun

   • മൃതഭാഷ
   • പ്രയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ
   • പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ഭാഷ
X