കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead letter+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ലെറ്റർ
   • മേല്‍വിലാസക്കാരനെ കാണാതെ അയച്ച ആളിനു തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന കത്ത്‌
  • നാമം :Noun

   • നടപ്പിലില്ലാത്ത നിയമം
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മേല്‍വിലാസക്കാരനെ കണ്ടുകിട്ടാത്ത
   • നിലവിലില്ലാത്ത
X