കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead line+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് ലൈൻ
  • നാമം :Noun

   • തീയതിയും സമയവും നല്‍കിക്കൊണ്ടുനടത്തുന്ന അന്ത്യശാസനം
 2. Deadline+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ലൈൻ
   • ഒരു കാര്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള അന്തിമ സമയമോ തീയതിയോ
  • നാമം :Noun

   • സമയപരിധി
 3. Make the deadlines+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  മേക് ത ഡെഡ്ലൈൻസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • പത്രങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയാകത്തക്ക രീതിയില്‍ പ്രാധാന്യം നേടുക
X