കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead loss+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് ലോസ്
    • നാമം :Noun

      • ഭീമമായ നഷ്‌ടം
X