കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead on+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് ആൻ
    • വിശേഷണം :Adjective

      • കൃത്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ
X