കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead person+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് പർസൻ
    • നാമം :Noun

      • മൃതന്‍
X