കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead set against+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് സെറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • തികച്ചും എതിരായ
X