കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dead than alive+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ് താൻ അലൈവ്
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • ചത്തതിനൊക്കുമേ..
   • ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം ചത്തത്
X