കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Dead to the wide+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡെഡ് റ്റൂ ത വൈഡ്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • അബോധാവസ്ഥയിലായ
X