കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deadbeat+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ബീറ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നിര്‍ജ്ജീവമായ
   • ജീവലക്ഷണമില്ലാത്ത
X