കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deaden+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡൻ
   • ഉണര്‍ച്ചയറ്റ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നിര്‍ജ്ജീവമായ
   • മൃതമായ
X