കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deadliness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ലീനസ്
  • നാമം :Noun

   • മാരകത്വം
 2. Deadly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മരഹേതുകമായ
   • മാരകമായ
   • ജീവനാശകമായ
   • പ്രാണഹാരിയായ
 3. Deadly enmity+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ലി എൻമറ്റി
  • നാമം :Noun

   • പരമശത്രുത്വം
   • തീരാത്ത വിരോധം
 4. Deadly sin+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെഡ്ലി സിൻ
  • നാമം :Noun

   • ചാവുപാപം
 5. Seven deadly sins+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  സെവൻ ഡെഡ്ലി സിൻസ്
  • നാമം :Noun

   • അഹങ്കാരം
   • കാമം
   • അസൂയ
   • ആലസ്യം
   • ക്രാധം
   • ദുര
   • ലോഭം
X