കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Death-bed+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • മരണക്കിടക്ക
   • മരണശയ്യ
 2. Deathbed+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെത്ബെഡ്
  • നാമം :Noun

   • മരണക്കിടക്ക
X