കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Deathless+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • നാശമില്ലാത്ത
   • അനശ്വരമായ
   • സ്ഥായിയായ
   • ചിരഞ്ജീവിയായ
X