കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debacle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബാകൽ
   • നദിയിലുള്ള മഞ്ഞുകട്ട ഝടിതിയില്‍ പൊട്ടിപ്പോകല്‍
   • പെട്ടെന്ന്‌ അടിഞ്ഞു തകരല്‍
  • നാമം :Noun

   • വലിയ പാറക്കല്ലുകളോടും മറ്റും ഊക്കോടുകൂടി ഒഴുകിവരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം
   • പെട്ടെന്നുള്ള പതനം
X