കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debar+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അവകാശം
  • ക്രിയ :Verb

   • നിഷേധിക്കുക
   • നിരാകരിക്കുക
   • പ്രവേശനം തടയുക
   • നിരസിക്കുക
   • ബഹിഷ്‌കരിക്കുക
 2. Debarment+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡിബാർമൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • വിലക്കല്‍
   • ബഹിഷ്‌ക്കരണം
   • പുറത്താക്കല്‍
   • ബഹിഷ്ക്കരണം
  • ക്രിയ :Verb

   • വിലക്കല്‍
   • പുറത്താക്കല്‍
X