കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debase+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • തരംതാഴ്‌ത്തുക
   • എളിമപ്പെടുത്തുക
   • വിലകുറയ്‌ക്കുക
   • മാറ്റുകുറയ്‌ക്കുക
   • മായം ചേര്‍ക്കുക
   • അപമാനിക്കുക
   • ഹീനപ്പെടുത്തുക
   • മൂല്യം കുറയ്‌ക്കുക
   • അശുദ്ധീകരിക്കുക
   • തരംതാഴ്ത്തുക
   • താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക
   • മൂല്യം കുറയ്ക്കുക
 2. Debased+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേസ്റ്റ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • താഴ്‌ത്തപ്പെട്ട
   • അവഹേളിക്കപ്പെട്ട
   • മായം ചേര്‍ത്ത
 3. Debasement+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേസ്മൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • കൃത്രിമം
   • അപകര്‍ഷം
   • അധോഗതി
   • താഴ്ത്തല്‍
   • അവമാനിക്കല്‍
X