കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debatable+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേറ്റബൽ
   • വാദിക്കത്തക്ക
   • വിവാദത്തിനിടയായ
   • വിവാദാസ്പദമായ
   • തര്‍ക്കവിധേയമായ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • തര്‍ക്കിക്കത്തക്ക
   • വിവാദാസ്‌പദമായ
   • സംശയാസ്‌പദമായ
 2. Debate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • തര്‍ക്കം
   • വാക്‌സമരം
   • ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദം
   • വാഗ്വാദം വാക്‌സമരം
   • വാദം
   • ചര്‍ച്ച
   • വാദപ്രതിവാദം
   • വാക്‌യുദ്ധം
   • വാക്‍യുദ്ധം
   • വാക്സമരം
  • ക്രിയ :Verb

   • തര്‍ക്കിക്കുക
   • യുക്തിവാദം ചെയ്യുക
   • വിവാദം
   • വാഗ്വാദം
   • വാദപ്രതിവാദം നടത്തുക
   • ചര്‍ച്ച ചെയ്യുക
   • ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാര്‍ തമ്മിലുളള വാദപ്രതിവാദം
 3. Debater+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേറ്റർ
   • തര്‍ക്കക്കാരന്‍
   • താര്‍ക്കികന്‍
  • നാമം :Noun

   • ചര്‍ച്ചാസമിതി
   • എതിര്‍വാദി
 4. Debating+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബേറ്റിങ്
  • നാമം :Noun

   • ചര്‍ച്ചാസമിതി
X