കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debauch+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • കെടുത്തുക
   • വശീകരിക്കുക
   • ആചാരം കെടുത്തുക
   • ഭ്രംശിപ്പിക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • ദുഷിപ്പിക്കുക
   • കളങ്കപ്പെടുത്തുക
   • മലിനമാക്കുക
   • ചാരിത്രഭംഗം ചെയ്യുക
   • ധാര്‍മ്മികമായി അധഃപതിക്കുക
 2. Debauched+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ദുഷിച്ച
   • ദുര്‍മ്മാര്‍ഗിയായ
   • വിഷയലമ്പടനായ
   • നെറികെട്ട
 3. Debaucher+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ദുര്‍മ്മാര്‍ഗി
   • വിഷയലമ്പടന്‍
X