കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debauchedly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • നെറികെട്ട്‌
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ശുദ്ധതെമ്മാടിയായി
X