കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debauchery+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബോചറി
  • നാമം :Noun

   • അമിതവിഷയാസക്തി
   • കാമാസക്തി
   • ദുരാചാരം
   • അമിതഭോഗം
   • വ്യഭിചരണം
   • ദുഷ്ടത്തരം
   • ജാരത്വം
X