കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debenture+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബെൻചർ
  • നാമം :Noun

   • പണയം
   • പത്രം
   • സംഘങ്ങളിലേയോ മുദ്രയടിച്ചിട്ടുള്ള കടപ്പത്രം
   • കടപ്പത്രം
   • ഈടുപത്രം
   • ഋണപത്രം
   • നിശ്ചിത ശതമാനം പലിശയുളള കടപ്പത്രം
   • കന്പനിയുടെയോ സംഘത്തിന്‍റെയോ മുദ്രയടിച്ചിട്ടുളള കടപ്പത്രം
 2. Debenture stock+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബെൻചർ സ്റ്റാക്
  • നാമം :Noun

   • സര്‍ക്കാര്‍ക്കടപ്പത്രം
   • മൂലധനമയി രൂപികരിച്ചിട്ടുള്ള കടപ്പത്രങ്ങള്‍
X