കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debenture stock+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബെൻചർ സ്റ്റാക്
  • നാമം :Noun

   • സര്‍ക്കാര്‍ക്കടപ്പത്രം
   • മൂലധനമയി രൂപികരിച്ചിട്ടുള്ള കടപ്പത്രങ്ങള്‍
X