കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debilitating+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • കുറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
 2. Debilitate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബിലറ്റേറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ബലക്ഷയം
  • ക്രിയ :Verb

   • നശിപ്പിക്കുക
   • ക്ഷീണിപ്പിക്കുക
   • ക്ഷയിപ്പിക്കുക
   • ദുര്‍ബലമാക്കുക
   • മെലിയിക്കുക
 3. Debilitant+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ശക്തിക്ഷയം വരുത്തുന്ന
X