കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debility+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബിലറ്റി
  • നാമം :Noun

   • ബലഹീനത
   • ശക്തിക്ഷയം
   • തളര്‍ച്ച
X