കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debit+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെബിറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • ഋണം
   • കടത്തിന്റെ കണക്ക്‌
   • അക്കൗണ്ടിലെ വശം
   • കടം
   • ബാധ്യത
   • കിഴിവ്
   • ഒരു നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിച്ച തുക
  • ക്രിയ :Verb

   • പറ്റെഴുതുക
   • ചെലവെഴുതുക
   • ചെലവിനത്തില്‍ കൊള്ളിക്കുക
   • കടമെഴുതുക
X