കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debonair+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡെബനെർ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നല്ല പെരുമാറ്റരീതിയുള്ള പ്രസന്നനായ
   • വല്ലായ്‌മ സംഭവിക്കാത്ത
X