കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Debrief+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ഡിബ്രീഫ്
    • ക്രിയ :Verb

      • കൃത്യം നിര്‍വഹിച്ചു തിരിച്ചുവന്നവരില്‍നിന്ന്‌ വിവരം ശേഖരിക്കുക
X