കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Debris+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബ്രി
  • നാമം :Noun

   • അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍
   • പൊളിഞ്ഞ കപ്പല്‍
   • നഷ്‌ടശിഷ്‌ടങ്ങള്‍
   • നുറുക്ക്‌
   • ശകലരാശി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഇടിഞ്ഞു വീണ
   • ജീര്‍ണ്ണാവശിഷ്ടങ്ങള്‍
   • ചിതറിയ പാറക്കഷണങ്ങള്‍
   • പൊളിഞ്ഞ കപ്പല്‍
   • ചല്ലിക്കൂന്പാരം
 2. Debris flow+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡബ്രി ഫ്ലോ
  • നാമം :Noun

   • ഉരുള്‍പ്പൊട്ടല്‍
X